Почвен анализ и диагностика с мобилна станция

Наличност:
В наличност
Опция:
Почвен анализ
50.00лв - 100.00лв
Всички цени са с ДДС
Без рейтинг Коментар

Сигурна доставка

Проверка на пратката

Поръчай до 13:00 днес и продукта ще е при теб до : .

Палетна доставка до 1200кг. за 65лв. до всяка точка на страната

Диагностика на хранителния режим на замеделските култури

Определянето на оптимални норми за торене се базира на голям брой фактори, основните от които са необходимите количества от даден хранителен елемент за културата и планувания добив и способността на почвата да осигури тези количества през вегетацията.

Това предполага да се направи диагностика на хранителния запас на почвите, която съпоставена с нуждите на културата ще даде насока за избор на подходящи нормите за торене.

Най-точна диагностика за конкретна култура и поле може да се направи с помощта на химични почвени анализи. За да е надеждна диагностиката е важно да се спазват определени правила, които да гарантират представителност на пробите.  Почвената диагностика започва с вземането на добра (представителна за полето) почвена проба.

За да се разбере значението на тази представителност е достатъчно да се посочи, че примерно с една почвена проба от 500 грама, взета от поле с размер 1 хектар (10 декара) се характеризират около 3 хиляди тона почва в слоя 0-30 см, а след това за анализ се ползват само от 2 до 10 грама почва. Ясно е, че каквато и съвременна и точна апаратура да се използва, ако пробата не е взета правилно, голямата аналитична точност е безсмислена.

Почвените проби се вземат по следната процедура:

-Почвените проби се взимат преди подготовката на почвата за сеитба на различните култури или засаждане на трайните насаждения. Вземане на проби и определяне на съдържанието на минерален азот в почвите е препоръчително да се прави преди всяко азотно торене.

 - Проби се вземат от всяко поле. С една проба могат да се характеризират до 100 дка. за полски култури, до 10 дка за зеленчукови култури и до 50 дка за овощни. Ако полето е по-голямо или е хетерогенно, то се разделя на модулни единици (елементарни участъци), като от всяка еденица се взема отделна проба. Различията в рамките на едно поле най-често са релеф, почвено разнообразие,отглеждани 2 или повече култури, различна история на торене на отделни участъци по полето с оборски и минерални торове и др.

-Мястото, от което се вземат пробите, трябва да е почистено добре от растителни и други остатъци (слама, трева, корени, остатъци от оборски тор и варови материали). Не се вземат проби след торене.

-Почвени проби не се вземат от преовлажнени и замръзнали почви.

-Вземането на проби става с помощта на почвена сонда, а ако такава липсва, с помощта на права лопата. Всяка проба се формира от най-малко 15-20 индивидуални проби (бодове). За да се обходи целия участък се препоръчват различни маршрути, по които да се разположат точките за вземане на отделните проби - зиг-заг, W, диагонали.

Схеми за вземане на почвени проби:

Почвен анализ с мобилна станция

-За полски и зеленчукови култури пробите се вземат от дълбочина 0-30 см, а за овощни и лозя – дълбочина от  0 - 60 см. На площи с капково напояване и торене (фертигация), пробите трябва да се вземат от 1/2 до 2/3 по дължината на поливната линия.

-Взетата с отделните бодове почва се размесва много добре и от общото количество се отделят за анализ около 500 грама, които се поставят в пласмасови или хартиени пликове.

-Пликовете за почвени проби трябва да имат етикет, който да съдържа: информация за населено място, номер, културата, която ще се отглежда, дълбочина на пробата, желаните показатели за изследване, дата на вземане на пробата, име и адрес на заявителя.

-Пликовете се транспортират до лаборатория за анализ. Ако не се транспортират веднага, пликовете се съхраняват отворени в покрито помещение.

Почвени анализи

В методите за почвен анализ се използват химични екстрагенти, които отразяват взаимодействието между корените и почвата и да дават представа за количеството на усвоимите за растенията (а не на общото количество) хранителни елементи.

За анализ на различните параметри на почвата изполваме фотомеричния анализ на английската фирма Пейлинтест.

Фотометричния анализ е много силна технология, която осигурява точни анализи на широк набор от хранителни за растенията елементи в почвата – Азот(нитратен и амониев), Фософор, Калий, Калций, Магнезий, Алуминий, Желязо, Мед, Сяра, Манган. Самия процес на анализ протича на два етапа – първо със съответния екстрагент се извлича определен елемент от почвата, а през втория етап чрез взаимодействие с определен реагент се получава оцветяване, което се засича от фотометъра и дава точна представа за количеството на елемента в почвата.

Въз основа на това може да се изчисли запасеността на почвата с хранителни вещества, количеството на съответните елементи в еденица площ и съответните норми за торене.

Определянето на Киселинността (РН) и концентрацията на солите в почвата също е важно за храненето на растенията, защото всяко отклонение от оптималните норми за растенията води до дисбаланс в постъпването на хранителните вещетва в корените.

Балансираните параметри на почвата са предпоставка за получаване на оптимални добиви от културите.

 

Цени за анализ на почвата

 
         

1. Вариант

               
 

Показател

       

Цена, лв

1. Киселинност РН

           

2. Корекция на РН (при необх.)- количество CaCO3/ dka

     

3. Концентрация соли -ЕС, ms/ cm

     

50

 

4. Засоленост- NaCl, ppt

           

5. Азот - N (NO3+NO2)

6. Фосфор P

7. Калий К

     
                     

2. Вариант

 

Показател

       

Цена, лв

1. Киселинност РН

           

2. Корекция на РН (при необх.)- количество CaCO3/ dka

     

3. Концентрация соли -ЕС, ms/ cm

     

60

 

4. Засоленост- NaCl, ppt

           

5. Азот - N (NO3+NO2)

6. Фосфор P

7. Калий К

     

8. Калций Ca

 

9. Магнезий Mg

       
                   

3. Вариант

 

Показател

       

Цена, лв

1. Киселинност РН

           

2. Корекция на РН (при необх.)- количество CaCO3/ dka

     

3. Концентрация соли -ЕС, ms/ cm

         

4. Засоленост- NaCl, ppt

           

5. Азот - N (NO3+NO2)

6. Фосфор P

7. Калий К

     

8. Калций Ca

 

9. Магнезий Mg

   

100

 

10. Алуминий Al

11.Амониев N (NH4)

         

12.Мед, Cu

   

13.Желязо, Fe

       

14.Манган, Mn

15.Сяра, S

         
                   

 

Сподели

Коментар